Algemene voorwaarden

1 – TOEPASSELIJK RECHT

1.1 Op rechtsbetrekkingen tussen de opdrachtgever en Einion BV is Nederlands recht van toepassing.

2 – ALGEMEEN

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Einion BV en de opdrachtgever, met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever, tenzij Einion BV met de toepassing daarvan schriftelijk heeft ingestemd.

3 – OFFERTES, TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

3.1 Algemene aanbiedingen en prijsopgaven van Einion BV zijn vrijblijvend.

3.2 Prijsopgaven en opgegeven termijnen kunnen altijd worden herroepen indien Einion BV vóór de opgaaf de volledige tekst of het beeldmateriaal nog niet heeft kunnen inzien. De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke of mondelinge aanvaarding door de opdrachtgever van de offerte van Einion BV of – indien geen offerte is uitgebracht – door schriftelijke bevestiging door Einion BV van een door de opdrachtgever verstrekte opdracht.

3.3 Einion BV mag als zijn opdrachtgever beschouwen degene die de opdracht aan Einion BV heeft gegeven, tenzij deze daarbij uitdrukkelijk te kennen heeft gegeven te handelen krachtens last, uit naam en voor rekening van een derde en mits naam en adres van deze derde tegelijkertijd aan Einion BV zijn verstrekt.

3.4 Afspraken gemaakt en toezeggingen gedaan door vertegenwoordigers of personeel van Einion BV binden Einion BV pas nadat Einion BV deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft bevestigd.

3.5 Indien Einion BV in redelijkheid twijfelt of de opdrachtgever in staat zal zijn diens betalingsverplichtingen na te komen is Einion BV gerechtigd, alvorens aan te vangen met uitvoering van de opdracht of uitvoering daarvan voort te zetten, van de opdrachtgever afdoende zekerheidstelling te verlangen.

4 – WIJZIGING/INTREKKING VAN OPDRACHTEN

4.1 Indien de opdrachtgever na de totstandkoming van de overeenkomst wijzigingen aanbrengt in de opdracht, is Einion BV gerechtigd de termijn en/of het honorarium aan te passen of de opdracht alsnog te weigeren. In het laatste geval is opdrachtgever betaling van het reeds uitgevoerde deel van de opdracht verschuldigd.

4.2 Indien een opdracht door de opdrachtgever wordt ingetrokken, is deze betaling van het reeds uitgevoerde deel van de opdracht verschuldigd, alsmede een vergoeding op basis van een uurtarief voor reeds uitgevoerde researchwerkzaamheden voor het overige gedeelte. Einion BV stelt het reeds vervaardigde werk desgewenst ter beschikking van de opdrachtgever. Voor de kwaliteit van het geleverde wordt in dat geval niet ingestaan.

4.3 Indien Einion BV voor de uitvoering van de opdracht tijd heeft gereserveerd, kan Einion BV de opdrachtgever een vergoeding van 50% van het honorarium voor het niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht in rekening brengen.

5 – UITVOERING VAN OPDRACHTEN, GEHEIMHOUDING

5.1 Einion BV is gehouden de opdracht naar beste weten en kunnen en met een goede vakkennis uit te voeren voor het door de opdrachtgever gespecificeerde doel.

5.2 Einion Media BV zal alle door de opdrachtgever beschikbaar gestelde informatie strikt vertrouwelijk behandelen. Einion BV zal zijn medewerkers tot geheimhouding verplichten.
Einion BV is evenwel niet aansprakelijk voor schending van de geheimhouding door zijn medewerkers indien Einion BV aannemelijk kan maken deze schending niet te hebben kunnen verhinderen.

5.3 Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is overeengekomen, heeft Einion BV het recht een opdracht (mede) door een derde te laten uitvoeren, onverminderd de verantwoordelijkheid van Einion BV voor de vertrouwelijke behandeling en de deugdelijke uitvoering van de opdracht. Einion BV zal bedoelde derde tot geheimhouding verplichten.

5.4 Waar mogelijk verstrekt de opdrachtgever op verzoek inhoudelijke inlichtingen over het te vertalen materiaal alsmede documentatie en terminologie, indien beschikbaar. Verzending van bedoelde stukken geschiedt steeds voor rekening en risico van de opdrachtgever.

6 – TERMIJN EN TIJDSTIP VAN LEVERING

6.1 De overeengekomen leveringstermijn is een streeftermijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Einion BV is gehouden om, zodra het Einion BV duidelijk wordt dat tijdige levering niet mogelijk is, de opdrachtgever daarvan zo snel mogelijk in kennis te stellen.

6.2 Bij toerekenbare overschrijding van de uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen termijn is de opdrachtgever, indien op de uitvoering in redelijkheid niet langer kan worden gewacht, gerechtigd tot eenzijdige ontbinding van de overeenkomst. Einion BV is in dat geval niet gehouden tot enige schadevergoeding.

6.3 De levering wordt geacht te hebben plaatsgehad op het tijdstip van verzending per gewone post, koerier en/of het Internet e.d.

6.4 Levering van gegevens via elektronische post wordt geacht te hebben plaatsgehad op het moment waarop het medium de verzending heeft bevestigd.

6.5 In het geval van storing van bepaalde elektronische diensten, is Einion BV niet verantwoordelijk te houden en kan de opdrachtgever in dat geval niet gehouden tot enige schadevergoeding.

6.6 In verband met de uitvoering van de overeenkomst door Einion BV is de opdrachtgever gehouden al datgene te doen wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om tijdige levering door Einion BV mogelijk te maken.

6.7 De opdrachtgever is gehouden zijn volledige medewerking te verlenen aan de aflevering van de krachtens de overeenkomst met Einion BV verrichte prestatie. De opdrachtgever zal ook zonder daartoe te zijn aangemaand in verzuim zijn indien hij de afgeleverde prestatie weigert in ontvangst te nemen, in welk geval het in artikel 6.5 bepaalde van dienovereenkomstige toepassing is.

7 – HONORARIUM EN BETALING

7.1 Het honorarium is in beginsel gebaseerd op een bij Einion BV geldend woord- of uurtarief, tenzij anders overeengekomen. Einion BV kan tevens naast zijn honorarium de verschotten verbonden aan de uitvoering van de opdracht aan de opdrachtgever in rekening brengen. Voor iedere opdracht kan een minimumtarief per talencombinatie in rekening gebracht worden.

1. 7.2 De prijs die Einion BV voor de te verrichten prestatie heeft opgegeven geldt uitsluitend voor de prestatie conform de overeengekomen specificaties.

7.3 Einion BV is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen wanneer door opdrachtgever extra bewerkelijke tekst, onduidelijke kopij, ondeugdelijke computerprogrammatuur of databestanden worden aangeleverd die Einion BV tot meer werkzaamheden of kosten noodzaken dan Einion BV bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs mocht verwachten. Bovenstaande opsomming is niet limitatief.
7.4 Alle bedragen worden vermeld exclusief BTW.
7.5 Declaraties dienen uiterlijk binnen 30 kalenderdagen na de factuurdatum (of binnen de door Einion BV schriftelijk opgegeven andere termijn), zonder enige korting, verrekening of opschorting netto te worden voldaan in de valuta waarin de declaratie is gesteld. Bij niet-tijdige betaling is de opdrachtgever onmiddellijk en zonder ingebrekestelling in verzuim. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

1.7.6 Ingeval van buitengerechtelijke incassokosten geldt een incassotarief van 15% over de eerste EUR 2.500,- van de hoofdsom met rente en een tarief van 10% over het meerdere, met een minimum van EUR 100,- per declaratie.

1.7.3 Bij het uitblijven van betaling vervalt elk gebruiksrecht op de vertaling en ondertiteling en is de eindgebruiker verantwoordelijk voor onrechtmatigheden, ook als eindgebruiker en opdrachtgever verschillende rechtspersonen zijn.

8 – RECLAMES EN GESCHILLEN

8.1 De opdrachtgever dient klachten over het geleverde zo spoedig mogelijk aan Einion BV kenbaar te maken en in ieder geval binnen tien werkdagen na levering schriftelijk aan Einion BV te melden. Het uiten van een klacht ontslaat de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting.

8.2 Indien opdrachtgever na verloop van de in lid 7.1 genoemde termijn geen klachten heeft geuit wordt hij geacht het geleverde volledig te hebben geaccepteerd en worden reclames uitsluitend in behandeling genomen indien Einion BV zulks om hem moverende redenen wenselijk oordeelt.
Wijziging door Einion BV van enig gedeelte van de vertaalde of bewerkte tekst op verzoek van opdrachtgever houdt niet in dat Einion BV erkent dat een ondeugdelijke prestatie is geleverd.

8.3 Indien de klacht gegrond is, is Einion BV gerechtigd het geleverde binnen redelijke tijd te verbeteren of te vervangen; indien Einion BV redelijkerwijs niet aan het verlangen tot verbetering of vervanging kan voldoen, kan het een reductie op de prijs verlenen.

8.4 Het recht op reclame van de opdrachtgever vervalt indien de opdrachtgever het gedeelte van het geleverde waarop de klacht betrekking heeft, heeft bewerkt of doen bewerken en al dan niet het geleverde vervolgens aan een derde heeft doorgeleverd.

9 – AANSPRAKELIJKHEID, VRIJWARING

9.1 Einion BV is uitsluitend aansprakelijk voor schade welke het directe en aantoonbare gevolg is van een aan Einion BV toerekenbare tekortkoming. Einion BV is nimmer aansprakelijk voor alle andere vormen van schade zoals bedrijfsschade, vertragingsschade en gederfde winst. De aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot de factuurwaarde excl. BTW van de desbetreffende opdracht.
9.2 Dubbelzinnigheid van de te vertalen tekst ontheft Einion BV van iedere aansprakelijkheid.
9.3 De beoordeling van de vraag of (het gebruik van) een te vertalen of te bewerken tekst of de door Einion BV geleverde vertaling of bewerking daarvan bepaalde risico’s voor letselschade behelst blijft geheel voor rekening en risico van de opdrachtgever.
9.4 Einion BV is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van de ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst ter beschikking gestelde documenten, informatie of
informatiedragers. Einion BV is evenmin aansprakelijk voor kosten en/of schade ontstaan ten gevolge van het gebruik van informatietechnologie en telecommunicatiemiddelen of ten gevolge van het transport of de verzending van informatie(dragers) of de aanwezigheid van computervirussen in door Einion BV geleverde bestanden of informatiedragers.

9.5 De opdrachtgever verplicht zich Einion BV te vrijwaren tegen alle aanspraken van derden die voortvloeien uit het gebruik van het geleverde, behoudens voor zover op grond van dit artikel aansprakelijkheid van Einion BV bestaat.

3 – OFFERTES, TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

3.1 Algemene aanbiedingen en prijsopgaven van Einion BV zijn vrijblijvend.

3.2 Prijsopgaven en opgegeven termijnen kunnen altijd worden herroepen indien Einion BV vóór de opgaaf de volledige tekst of het beeldmateriaal nog niet heeft kunnen inzien. De
overeenkomst komt tot stand door schriftelijke of mondelinge aanvaarding door de opdrachtgever van de offerte van Einion BV of – indien geen offerte is uitgebracht – door schriftelijke bevestiging door Einion BV van een door de opdrachtgever verstrekte opdracht.

3.3 Einion BV mag als zijn opdrachtgever beschouwen degene die de opdracht aan Einion BV heeft gegeven, tenzij deze daarbij uitdrukkelijk te kennen heeft gegeven te handelen krachtens last, uit naam en voor rekening van een derde en mits naam en adres van deze derde tegelijkertijd aan Einion BV zijn verstrekt.

3.4 Afspraken gemaakt en toezeggingen gedaan door vertegenwoordigers of personeel van Einion BV binden Einion BV pas nadat Einion BV deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft bevestigd.

3.5 Indien Einion BV in redelijkheid twijfelt of de opdrachtgever in staat zal zijn diens betalingsverplichtingen na te komen is Einion BV gerechtigd, alvorens aan te vangen met uitvoering van de opdracht of uitvoering daarvan voort te zetten, van de opdrachtgever afdoende zekerheidstelling te verlangen.

10 – ONTBINDING

10.1 Einion BV is, indien de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen voldoet, alsmede in geval van faillissement, surséance of liquidatie van het bedrijf van de opdrachtgever, zonder enige verplichting tot schadevergoeding, bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden dan wel de uitvoering daarvan op te schorten. Einion BV kan alsdan onmiddellijke voldoening van het hem toekomende vorderen.

10.2 Indien Einion BV door omstandigheden die niet voor zijn risico komen niet meer aan zijn verplichtingen kan voldoen, heeft Einion BV zonder enige verplichting tot schadevergoeding het recht de overeenkomst te ontbinden. Als zodanige omstandigheden gelden in ieder geval doch niet uitsluitend brand, ongeval, ziekte, werkstaking, oproer, oorlog, transportbelemmeringen, maatregelen van overheidswege, storingen in de dienstverlening van Internet-providers of andere omstandigheden waarop Einion BV geen invloed kan uitoefenen.

10.3 Indien Einion BV ten gevolge van overmacht de verdere uitvoering moet staken, behoudt het wel het recht op vergoeding van de tot dat tijdstip uitgevoerde werkzaamheden en de gemaakte kosten en betaalde verschotten.

11 – AUTEURSRECHTEN

11.1 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt Einion BV het auteursrecht op door Einion BV vervaardigde vertalingen en andere teksten.

11.2 De opdrachtgever vrijwaart Einion BV tegen aanspraken van derden wegens beweerde inbreuk op eigendoms-, octrooi-, auteurs- of andere intellectuele eigendomsrechten in verband met de uitvoering van de overeenkomst.

12 – EIGENDOMSVOORBEHOUD

12.1 Het door in het kader van de overeenkomst geleverde blijft eigendom van Einion BV totdat de opdrachtgever alle verplichtingen uit de met gebruiker gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen. Videomateriaal wordt door ons max. twee maanden bewaard, tenzij anders overeengekomen.

Versterk jouw boodschap met ondertiteling